Royal Paté nyereményjáték

JÁTÉK! – NYERJ egy Royal Paté gourmet csomagot! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
(továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE

1.1. A(z) „JÁTÉK! – NYERJ egy Royal Paté gourmet csomagot! (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a RoyalPaté Kft. (székhely: 3655 Hét Kossuth út 52; cégjegyzék szám: 05 09 031758; adószám: 26720863-2-05); kapcsolat: info@royalpate.com (a továbbiakban: „Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a RoyalPaté Kft. (székhely: 3655 Hét, Kossuth út 52.; cégjegyzék szám: 05 09 031758 adószám: 26720863-2-05, mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: “Lebonyolító” végzi.

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy (fogyasztó), aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a játék kezdetéig, azaz 2022. május 30. napjáig betöltötte a 18. életévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).

2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjátékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói.

2.3. Amennyiben a Nyereményjáték pontos személyes adatokat követel meg, akkor a Résztvevő által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosság igazolására alkalmas okmányban szereplő adatokkal. Ezen rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, amennyiben a Nyereményjáték Facebook nyereményjátékhoz kapcsolódik, ugyanis ebben az esetben a Facebook profil név, illetve az ezekhez kapcsolódó komment, reakciógomb vagy kép az alapja a nyereményjátéknak.

2.4. A 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban csak és kizárólag a Ptk.-ban meghatározott természetes személyek, mint fogyasztók vehetnek részt.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2022. május 30. 16:00:00 órától 2022. június 6. 15:00:00 óráig tart. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően történt részvételi szándék – azaz a feltételek teljesítése – érvénytelen, az nem jogosít fel a Nyereményjátékban való részvételre.

3.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan a jelen Szabályzat 2.1. pontban meghatározott személy, aki a Szervező Facebook oldalán a https://www.facebook.com/premiumlibamaj oldalon a „JÁTÉK! – NYERJ egy Royal Paté gourmet csomagot! bejegyzést „like-olja”, a Szervező Facebook oldalát „like-olja”, valamint követi és hozzászólásban megjelöli egy ismerősét. Mindezek alapján az vehet részt a játékban, aki hozzászólást ír a jelen Szabályzatban meghatározott bejegyzéshez és ez a hozzászólás kapcsolódik a feladványhoz. Azon személyek, akik hozzászólnak ugyan, azonban e hozzászólás nem a felhívásra vonatkozik, vagy nem az, automatikusan kizárásnak kerülnek a Nyereményjátékból.

3.3. Egy személy csak egy hozzászólással/bejegyzéssel/reakcióval vehet részt a Nyereményjátékban. Szervező a 3.2. pontban meghatározottakon kívül más módot nem fogad el a részvételre.

3.4. Amennyiben valamely Résztvevő nem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor a kommentjét a nyereményjáték vége előtt törölheti, illetve a nyereményjáték vége előtt, illetve a sorolás végéig azz info@royalpate.com email címen jelezheti. A sorsolást követően Résztvevő a nyereményt visszautasíthatja.

3.5 Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4. NYEREMÉNY ÉS SORSOLÁS RÉSZLETEI

4.1. A Nyereményjátékban érvényesen résztvevők között 3 db Royal Paté Gourmet Csomag kerül kisorsolásra.

A Royal Paté Nyereményjáték tartalma:
1. csomag:
– 1db Prémium Egész Libamáj – natúr
– 1db Prémium Egész Libamáj – szarvasgombával
– 1db Prémium Egész Libamáj Tokaji Aszúval
2. csomag:
– 1 db Prémium Libamájblokk – natúr
– 1db Prémium Libamájblokk – Tokaji Aszúval
– 1db Prémium Libamájblokk – szarvasgombával
3. csomag:
– 1db Prémium Libamáj Mousse – natúr
– 1 db Prémium Libamáj Mousse – gesztenyemézzel
– 1 db Prémium Libamáj Mousse – vörösáfonyával

Mindezek alapján a jelen Szabályzattal érintett Nyereményjáték során összesen 3 (három) nyertes kerül kiválasztásra, aki(k) 3db/fő tárgyi nyereményt nyernek meg a fentebb meghatározott nyereményből. E sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra, arra az esetre. ha a nyertes nem lenne elérhető, illetve a nyereményről lemondana.

4.2. A Nyereményjáték nyerteseinek a sorsolására 2022. június 6. napján 15:00 órakor kerül sor. A Nyereményjáték sorsolásának helyszíne 3530 Miskolc, Petőfi utca 7. A sorsolásra elektronikus úton a http://socialwinner.besocial.hu online sorsoló szoftver segítségével történik, amely a random generálás elvén működik.

4.3. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

4.4. Szervező a Nyertesekkel elektronikus úton, a bejegyzés alatti kommentben, illetve a poszt szövegében teszi közzé a nyertes nevét. A Nyertes, amennyiben az a profilja alapján nem egyértelmű a kapcsolatfelvétel, megadja az okmányaiban szereplő teljes nevét és címét. A nyertes részére a tárgyi nyereményt futárszolgálat útján juttatja el. Amennyiben a nyertest nem lehet értesíteni 5 munkanapon belül, illetve nem válaszol, vagy a nyereményről lemond, akkor automatikusan a pótnyertes kerül kiválasztásra.

4.5. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

5. KÖLTSÉGEKKEL, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5.1. A Nyereményjátékhoz esetlegesen kapcsolódó adózási (pl. SZJA) kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény átadása és az ezzel esetlegesen kapcsolatos adózási költségen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség nem terheli és nem terhelheti.

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

6.1. A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről:
A Játékban való részvétel során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:
a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén nevét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Lebonyolító kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;
b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzé tegye;
c) tudomásul veszi, hogy Lebonyolító a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Játékban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

6.2. A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához stb.

6.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

6.4. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.

6.5. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küld meg.

6.6. Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a https://royalpate.com/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése.

7.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről manipulációt, tömegesen generált kommentek létrehozását, valótlan profil létrehozását észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

7.3. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.4. Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, és ezt a www.royalpate.com internetes oldalon Royalpate.com Facebook oldalon. Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes.

7.5. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

7.6. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.

7.7. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

7.8. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.9. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
Miskolc, 2022-05-27
RoyalPaté Kft